Vállalati politika

MEBIR POLITIKA

A MEBIR politika az Orgenergosztroj Intézet Részvénytársaság (a továbbiakban - OES RT.) általános politikájának része és megfelel a tervezési, kutatási, mérnöki és építési-szerelési munkálatok során követett céljainak, melyeket az Oroszország területén és külföldön létesített és rekonstruált ipari, energetikai és civil objektumok - ideértve az atomenergiát hasznosító létesítményeket -  komplex projektirányításának keretein belül végez.

Az OES RT. MEBIR politikájának fő céljai a következők:

 • egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtése;
 • a dolgozók biztonságos viselkedése stabil motivációs mechanizmusának kialakítása, az incidensek kialakulására vonatkozó előrelátási és megelőzési készség kifejlesztése;
 • az OES RT munkaerő piaci pozitív képének kialakítsa és fenntartása, a részvényesek, befektetők, hitelezők és más érdekelt személyek bizalmának erősítése;
 • a biztonság vállalati kultúrájának magas szintű biztosítása.

A kinyilatkozott célok és feladatok elérése érdekében az OES RT a következőket vállalja:

 • biztosítani az OES RT tevékenységének az  állami munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, a nemzetközi követelményeknek, a munkabiztonsági és az egészségvédelmi szakági és helyi jogszabályoknak való megfelelését;
 • demonstrálni a felső vezetésnek és minden szintű vezetőnek a munkabiztonság és az egészségvédelem iránti elkötelezettségét;
 • feltárni a munkahelyi veszélyeket, elemezni és hatékonyan irányítani a szakmai kockázatokat a tevékenység sajátosságainak figyelembevételével;
 • intézkedéseket foganatosítani az üzemi balesetek, a szakági megbetegedések a vészhelyzetek, illetve az incidensek megelőzése érdekében;
 • fenntartani és folyamatosan gyarapítani a munkabiztonsági területen szerzett tudást és kompetenciákat, bevezetni a dolgozók biztonságos munkavégzését folyamatosan oktató rendszert;
 • kialakítani a munkatevékenység során tanúsított biztonságos viselkedést és a munkavédelmi követelmények teljesítésére irányuló kitartó viselkedési attitűdöket;
 • tanácskozásokat folytatni az OES RT dolgozóival, illetve az alvállalkozó szervezetekkel munkabiztonsági és egészségvédelmi kérdésekben;
 • új technológiákat és a kollektív, illetve személyi védelem korszerű eszközeit alkalmazni, biztosítani a berendezések hibátlan működését;
 • fejleszteni és ösztönözni a dolgozóknak a munkavédelmi követelmények teljesítéséért járó személyes és kollektív felelősségét;
 • a konkurenciafölény egyik összetevőjeként figyelembevéve biztosítani a MEBIR hatékony működését és folyamatos tökéletesítését.
Az OES RT munkabiztonsági, illetve az egészségvédelmi politikája minden szervezeti alegység által megvalósításra kerül és valamennyi munkavállaló vagy érdekelt személy számára hozzáférhető.
Mint az OES RT Vezérigazgatója felelősséget vállalok e politika megvalósulásáért minden rendelkezésre álló eszköz, illetve erőforrás felhasználásával.  

 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI POLITIKA

A minőségbiztosítási politika az Orgenergosztroj Intézet Részvénytársaság (a továbbiakban - OES RT.) általános politikájának része és megfelel fő céljainak, melyeket a tervezési, kutatási, mérnöki és építési-szerelési munkálatok, az épületeit és létesítmények ideértve az atomenergiát alkalmazó létesítmény építését, javítását, felújítását és üzemeltetését végző vállaltoknak nyújtott szolgáltatások során követ.

Az „ORGENERGOSZTROJ INTÉZET” Részvénytársaság tevékenységének fő célja az elvégzett munkák magas minőségének biztosítása a meghatározott követelményeknek feltétlen teljesítése, a korszerű technológiák és a tudomány, illetve a technika vívmányainak alkalmazása révén. Az atomenergetikai területen végzett munkálatok során elsődleges cél a nukleáris biztonság és a környezet védelmének szavatolása. Ez azt jelenti, hogy a különféle kérdésekben, illetve alternatív megoldások alkalmazásában hozott döntések során e követelmények elsőbbséget élveznek.

Az elvégzett munkák biztonságát, műszaki és gazdasági hatékonyságát az biztosítja, hogy minden, a munkavégzésben résztvevő alegység és azok minden dolgozója feladatait az elvégzendő munkákra érvényes követelményeknek megfelelően végzi, a nukleáris energetikai szektorban végzett munkálatok esetében pedig a nukleáris energetikai szektorban előírt biztonsági szabályokat tartalmazó normatív dokumentumoknak megfelelően.

Az OES RT vezetősége felelősséget vállal a dolgozóknak a minőségbiztosítási politika megvalósításában játszott szerepük és felelősségük megértésének biztosításáért, és e minőségbiztosítási politika minden elvének teljesítéséért.

A politikáról szóló jelen nyilatkozatban bejelentett célok elérése érdekében az OES RT vezetése kötelezettséget vállal, hogy olyan körülményeket teremt, amelyek elősegítik úgy az egyes végrehajtók, mint az egész szervezet tevékenysége minőségi szintjének elérését, fenntartását és folyamatos növelését.

Az OES RT vezetése szavatolja, hogy a vállalat minden dolgozójának jogai és felelősségi köre úgy lesz kialakítva, hogy biztosítsa a tevékenységük eredményének maximális minőségét.

A szükséges minőségi szint biztosításának alapjául a hibák és eltérések kialakulásának megelőzése szolgál nem csak azok feltárása, rögzítése és elhárítása során, hanem a munkavégzés minden fázisában.

Az OES RT vezetése tudatában van annak, hogy a munkavégzés során egyes vagy más okból olyan előre nem látott (rendellenes) helyzetek léphetnek fel, amelyek befolyásolhatják az elvégzett munkák minőségét. Ezért, szolgálati beosztásától függetlenül minden egyes munkatársunkat tájékoztatunk annak a felismerésnek a szükségéről, hogy semmilyen körülmény ellenére sem titkolhatja el, sőt tájékoztatnia kell közvetlen feletteseit és Megrendelőjét az ilyen fajta helyzetek kialakulásáról.

A munkaminőség terén az OES RT minden szabályzata kötelező jellegű minden dolgozóra nézve és a minőség biztosítás feladatainak teljesítésében résztvevő személyekre nézve egyaránt.

Én személyesen, mint Vezérigazgató személyes felelősséget vállalok az OES RT. minőségbiztosítási rendszerének rendszeres elemzéséért, hatékonyságának értékeléséért és felülvizsgálatáért, valamint a minőségbiztosítási rendszer követelményeknek való megfeleléséért és eredményességének folyamatos növeléséért.

 

AZ OES RT KIR POLITIKÁJA

Az OES RT KIR politikájának célja a környezet folytonos javítása, amit az építmények, üzemeltetésének, atomerőművek energiablokkjai üzemen kívül helyezésének, üzemeltető vállalat számára a mérnöki kutatások, energetikai vizsgálatok, épületek és építmények építési munkálatai, felújítások, generál javítások és atomerőművi energiablokkok üzemen kívül helyezése, valamint az építkezés különösen veszélyes, műszakilag bonyolult, egyedi és más objektumai tervdokumentumainak előkészítése terén (a teljes tevékenységlista a megfelelőségi tanúsítvány mellékletében 6 oldalon van felsorolva) nyújtott szolgáltatás és munkavégzés során a szennyező anyagok negatív hatásának csökkentése révén érünk el.

 • A kitűzött cél elérése érdekében a környezetvédelmi politika következő alapelveinek alkalmazására építünk:
 • a munkavégzési technológiák tökéletesítése a negatív környezeti hatás csökkentése, az anyagi erőforrások maximális megtakarítása és a hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében;
 • a kivitelezési munkálatok környezeti biztonságának szavatolása, valamint a környezeti hatások figyelembevétele új technológiai folyamatok, illetve anyagok bevezetése során;
 • a környezetszennyezés ellenőrzésének elvégzése és a környezeti paramétereket megfigyelő rendszer tökéletesítése;
 • a baleseti helyzetek kialakulási valószínűségének csökkentése és a személyzet felkészítése a megtörtént balesetekre való megfelelő reagálásra;
 • a környezetvédelmi anyagok hozzáférhetősége a dolgozó személyzettel, a fogyasztókkal és más érdekelt személyekkel folytatott megbeszélések során;
 • a személyzet folyamatos környezetismereti képzése, a dolgozóknak a környezetkárosodás csökkenését eredményező munkálatokra való ösztönzése;
 • a környezetvédelmi irányítási rendszer folyamatos tökéletesítése és javítása hatékonyságának elemzése alapján.

Az OES RT vezetősége kötelezi magát, hogy: 

 • termékgyártás során és a termelés üzemelésének biztosítása során folyamatosan javítja a környezetet és megelőzi a környezetszennyezést;
 • betartja a környezetvédelem vonatkozó törvényi előírásait.